Kampanj 2022 - För en bättre diabetesvård

Visste du att...

Diabetes är allvarligt, kostsamt och begränsande. Men det är behandlingsbart!

Vi ser det som ett av våra viktigaste uppdrag att sprida information om diabetes till medborgare, vårdpersonal och beslutsfattare. I denna kampanj riktar vi oss framför allt till förtroendevalda i regionen. Vi vill beskriva de utmaningar som vi ser men också de möjligheter till förbättringar som varken behöver bli kostsamma eller är svåra. Vi har den kunskap som krävs men nu behövs ett tydligt uppdrag från regionen och beslutsvilja för att vända utvecklingen.

Vi kommer under våren 2022 uppvakta de förtroendevalda i regionen och presentera föreningens förslag på hur vi kan få en bättre diabetesvård. 10 maj hittar ni oss utanför Landstingssalen inför Regionfullmäktiges möte. 

Diabetesvården måste få förutsättningar att fokusera på att minimera komplikationer, ta tillvara patienternas kunskap om sin diabetes, implementera Diabetesplanen, samt att det utvecklas en dialog och struktur som understödjer en helhetssyn på diabetesvården i vår region.

Du är välkommen att kontakta föreningen om du vill veta mera eller har frågor: info@ssdf.nu

framsida valkampanj diabetes
Grind och träd

Vi föreslår:

 • Sätt in snabb och effektiv behandling vid diabetesdebut och erbjud stöd till livsstilsförändring.  
 • Säkerställ att fler får sina blodsockervärden tagna. Många lever med typ 2-diabetes utan att veta om det.
 • Öka möjligheten för fler att få stöd till livsstilsförändring i samverkan med andra aktörer i samhället.
Spade i marken

Vi föreslår:

 • Sätt igång arbetet utifrån Diabetesplanens intentioner.
 • Erbjud alla med diabetes egenvårdsutbildning t.ex. i samverkan med patientorganisation.    
 • Erbjud egenmonitorering och digitala besök för att kunna hantera sin diabetes i vardagen.
   
Människor som klättrar på en stege

Vi föreslår att

 • Skapa en modell för dialog och konsultation mellan vårdnivåerna.
 • Uppmuntra samarbete mellan olika specialiteter.
 • Skapa förutsättningar för att bilda kluster eller nätverk mellan primärvård och specialistvård, för att öka kvaliteten och resultaten i diabetesvården.
Kvinna väntar med armarna i kors

Vi föreslår:

 • Uppmuntra och underlätta för vården att erbjuda ”One stop shop”. 
 • Skapa en diabeteslinje, via till exempel 1177, för att ge support 24/7.
 • Individanpassa besöken och erbjud digitala eller fysiska besök, allt enligt önskemål från patienten.