Andra typer av diabetes

Blandform

Latent Autoimmune Diabetes in Adults – LADA – är en beteckning som använts för att benämna en form av diabetes som delar symptom med både typ 1- och typ 2-diabetes.
2019 ändrade Världshälsoorganisationen (WHO) sin lista av diabetesklassifikationer. En av ändringarna innebär att LADA försvinner som begrepp och ersätts med en blandform som är en långsamt progredierande autoimmun diabetes hos vuxna.

Cirka 10 procent av dem som diagnostiseras med typ 2-diabetes beräknas ha den här blandformen. För att slippa att bli feldiagnostiserad rekommenderas ett enkelt blodprov för GAD-antikroppar vid upptäckten av diabetes. Då kan korrekt behandling sättas in på ett tidigare stadium.

MODY

MODY, Maturity onset diabetes of the young, är ännu en ganska outforskad form av diabetes. Den har sex kända undergrupper. Mody är starkt ärftligt och beror på en mutation i en gen. Den debuterar i allmänhet före 25 års ålder och förväxlas inte sällan med typ 1-diabetes. Vid Mody saknas dock antikroppar. Mody påminner mer om typ 2-diabetes men utan kopplingen till övervikt. Diabetesformen kan vara insulinkrävande men inte nödvändigtvis. 2-5 procent av all diabetes antas vara Mody.

Dubbel diabetes

En ovanlig diagnos som sannolikt kommer att bli vanligare i takt med att både typ 1- och 2-diabetes ökar.

Dubbel diabetes betyder typ 1- och typ 2-diabetes samtidigt. Övervikt och fetma är den gemensamma orsaken till diabetestypen. De med typ 1-diabetes som väger för mycket riskerar att få typ 2-diabetes och de med typ 2-diabetes som fortsätter öka i vikt riskerar att bilda antikroppar mot de insulinproducerande betacellerna såsom sker vid typ 1-diabetes.

Behandlingen är komplicerad. Kroppen producerar för lite eller inget insulin alls samtidigt som cellerna reagerar dåligt på det insulin som finns, vilket kräver höga insulindoser.

Diabetes efter bukspottkörtelinflammation

En bukspottskörtelinflammation kan i vissa fall skada insulinproduktionen i bukspottskörteln så mycket att en insulinberoende typ 1-diabetes utvecklas. Gravt alkoholmissbruk är exempel på en orsak till den formen av diabetes.

Uppdaterad den 13 december 2019