Stadgar

(längst ned finns stadgarna även i pdf-format)

STADGAR för StorstockholmsDiabetesförening

 
§ 1
Föreningens namn är Storstockholms Diabetesförening. Dess verksamhetsområde är Stockholms län.
Föreningen är en ideell intresseorganisation med uppgift att företräda personer med diabetes och deras närståendes intressen i Stockholms län.
 
Föreningens syfte är: 
att främja personer med diabetes medicinska och   socialpolitiska intressen 
att sprida kunskap om diabetes
att för personer med diabetes främja möjligheter att bedriva egenvård 
att stödja vetenskaplig forskning rörande diabetes
att bevaka personer med diabetes intressen och företräda dem inför organisationer och myndigheter
att samarbeta med andra patient-, brukar och anhörigorganisationer i syfte att stärka dessa gruppers inflytande och påverkan på samhällets sjukvårds- och socialpolitik
att till medlemmarna förmedla forskningens rön och vårderfarenheter och att till forskarna och vårdgivarna återföra upplevelser och erfarenheter från personer med diabetes
Föreningen skall i sitt arbete vara partipolitiskt och religiöst obunden.
 
§ 2
Medlem i föreningen är var och en eller familj som betalat beslutad årsavgift. Varje medlem/familj äger vid föreningsmöte en röst som ej får avges genom ombud. 
Årsavgiften gäller tolv månader från den första i närmast efterföljande månad efter inbetalningen.
Den som ej fyllt 15 år företräds som medlem av sin vårdnadshavare. Vårdnadshavare, som företräder medlem under 15 år och som själv är medlem, har dock vid föreningsmöte endast en röst.
Medlem eller företrädare för medlem som uppenbart skadar föreningens verksamhet, bryter mot dess stadgar eller av årsmötet fattat beslut, kan av föreningsstyrelsen uteslutas. Uteslutningsbeslut skall - om medlem så påfordrar det - prövas av föreningens årsmöte. Anmälan därom skall ske senast den 15 mars årsmötesåret.
I avvaktan på årsmötets behandling av uteslutningen skall medlemmen vara avstängd från föreningens verksamhet.
 
§ 3
Föreningen utövar sin verksamhet genom följande organ:
 
Årsmöte
Extra årsmöte
Föreningsmöten
Föreningsstyrelse
 
§ 4
Föreningen väljer på sitt årsmöte en styrelse, bestående av ordförande och ytterligare åtta ledamöter. Mandattiden för var och en av styrelseledamöterna skall vara tre år. 
En tredjedel eller antalet närmast en tredjedel nyväljs varje år.
Val sker med slutna röstsedlar om någon så begär. 
Vid lika röstetal skiljer lotten.
 
§ 5
Föreningens ordinarie årsmöte hålls före maj månads utgång.
Kallelse till årsmötet utsändes senast två veckor före årsmötesdatum. 
Extra årsmöte samt övriga föreningsmöten hålles när styrelsen så beslutar eller efter skriftlig framställan från minst 1% av medlemmarna.
Medlem som önskar delta vid årsmötet meddelar kansliet detta senast två arbetsdagar före årsmötesdagen.
 
§ 6
Vid årsmöte/föreningsmöte äger varje medlem en röst, som ej får avgivas genom ombud.
Föreningsstyrelsen äger inte rösträtt i frågor som rör den gångna mandatperiodens förvaltning och val av revisorer.
Föreningens revisorer har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
Förslag, som av medlem presenteras på ett årsmöte/extra årsmöte/föreningsmöte, skall remitteras till styrelsen för beredning till ett kommande årsmöte/extraårsmöte/föreningsmöte.
 
§ 7
Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
 
1. Fråga om mötets behöriga utlysande.
2. Styrelsens skriftliga redogörelse för föreningens verksamhet under föregående år.
3. Revisorernas berättelse.
4. Beslut om ansvarsfrihet.
5. Beslut om årsavgift för det kommande året.
6. Redogörelse för beräknade intäkter och kostnader för samma år.
7. Beslut om verksamhetsplan.
8. Val av styrelse, revisorer samt revisorsersättare. 
9. Val av valberedningsledamöter.
Förslag (motioner) som medlem önskar få behandlade skall skriftligen vara föreningens kansli tillhanda senast den 15 mars.
Medlem har rätt att nominera kandidater som förtroendevalda vilket skall skriftligen vara föreningens kansli tillhanda senast den 15 mars. Endast medlem i Storstockholms Diabetesförening kan vara förtroendevald.
Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som föranlett mötet.
 
§ 8
Föreningens tillgångar skall förvaltas av föreningsstyrelsen.
Föreningsstyrelsen utfärdar tydliga bestämmelser rörande tecknande av firma, bank och plusgiro. Föreningsstyrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med stadgar och av årsmötet fattade beslut. Föreningsstyrelsen är beslutsmässig när minst fem ledamöter eller röstberättigade ersättare är närvarande.
Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.
 
§ 9
Föreningsstyrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två på ordinarie årsmöte utsedda revisorer. 
Av revisorerna skall en vara auktoriserad/godkänd revisor med mandatperiod 1 år. För förtroendevald revisor är mandatperioden 3 år. För revisorerna väljes en ersättare. Mandatperiod 3 år.
 
§ 10
Föreningens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår. Bokslutet skall för varje år vara verkställt senast den 15 mars nästföljande år. Räkenskaperna jämte tillhörande handlingar samt föreningsstyrelsens förvaltningsberättelse skall senast den 1 april överlämnas till revisorerna, som senast den 15 april skall avgiva berättelse över sin granskning.
 
§ 11
För ändring av stadgar krävs beslut med 2/3 majoritet på ordinarie årsmöte.
 
§ 12
För beslut om upplösning av föreningen fordras 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten med minst en månads intervall, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Ärendet skall vara föranmält till båda föreningsmötena.
Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar forskning som gagnar personer med diabetes i Stockholms län genom Rolf Lufts Stiftelse. 
 
Stadgar tagna vid årsmötet den 16 maj 2018
 
Uppdaterad den 1 juni 2018