Vi driver frågor om diabetes för dig i Stockholm

Diabetesföreningen arbetar för dig som har diabetes i Stockholms län. Vår målsättning är att ge stöd och råd för att underlätta vardagen, göra vården bättre, öka tillgängligheten och höja kvaliteten, på diabetesvården. Att påverka samhället och förbättra villkoren för barn och vuxna med diabetes, är grunden i föreningens arbete.

En av våra största och viktigaste uppgifter är att påverka Stockholms läns landsting så att vården för personer med diabetes utvecklas och förbättras. Att patientens roll stärks och att hen får inflytande över sin vård och behandling. Vårt mål är att patienten ska ses som en självklar part i vårdmötet. Genom föreningens medlemskap i DiOS, Diabetesorganisationen i Sverige, sker även påverkansarbete på riksnivå liksom samarbete med övriga föreningar i DiOS.

Vårt arbete handlar om att bearbeta politiker på olika nivåer, administratörer, vårdpersonal och andra aktörer som har ett ansvar eller en uppgift i diabetesvården. Vi deltar i arbetsgrupper, patientråd, styrgrupper och samverkansforum. Vi uppvaktar berörda personer, skriver remissvar och debattartiklar, arrangerar hearings och samarbetar med andra patient/intresseorganisationer.

Dessa frågor har vi drivit:

Center of Exellence eller Akademiskt specialistcenter

Storstockholms Diabetesförening har arbetat för att få tillstånd ett ”diabetessjukhus”. under snart tio år. 2013 gav det äntligen resultat och Stockholms läns landstings beslutade att göra en innovationsupphandling för ett Center of Excellence/Diabetessjukhus.

Center of Exellence kom att i ett senare skede ingå i Stockholms läns landstings satsning på Akademiska specialistcentra inom primärvården. Tanken med dessa är att samla all kompentens som behövs för utveckling till patientens bästa och stimulera till forskning och utveckling. I uppdraget ingår att centret ska bli en mötesplats där alla intressenter finns; vården, forskningen, personer med diabetes och industrin. Start hösten 2017. Uppdraget är alla patienter från Karolinska Solna. Så framför allt personer med typ 1 diabetes kommer att tillhöra patientgruppen. Men även patienter med typ 2 och som behöver centrats resurser kan komma ifråga.

Föreningen har varit delaktig i processen inför start och sitter med patientrådet vid specialistcentret. Vår förväntan är att centrat ska kunna lyfta och stärka diabetesvården i hela Stockholms län, med sin breda kompetens och forskning.

Diabeteshjälpmedel

Stockholms läns landsting upphandlar diabeteshjälpmedel och medicintekniska produkter. Våra krav för personer med typ 2-diabetes har varit att de ska kunna fortsätta testa sig, att distributionen ska fungera, att kvaliteten på hjälpmedlen ska vara hög och att valmöjlighet ska finnas.

Vi var med och utvärderade den första upphandlingen för att hitta och föreslå förändringar av det som inte fungerar. Oavsett om verksamheten är upphandlad eller sker i landstingets egen regi kommer föreningen att syna verksamheten för förbrukningshjälpmedel och följa så att hög kvalitét, god tillgång, sortimentsbredd och tillgänglighet prioriteras.

När det gäller medicintekniskt stöd likt pumpar CGM, FGM anser föreningen att Stockholms läns landsting är njugga när det gäller att erbjuda detta, andra landsting i Sverige mer generösa. Något som vi påtalat i en mängd sammanhang. Ska personer med diabetes ta ansvar för sin egenvård måste de även har rätt till bra stöd. Här arbetar vi vidare på ett antal olika arenor för att få till en förändring.

Patientens roll i vården

För föreningen är det viktigt att vara delaktiga i utvecklingen inom diabetesvården i vårt län. Mer och mer av debatten fokuserar på patienters roll i vården. Nyligen kom en patientlag som skulle vara till stöd för ett mer utbrett patientperspektiv i svensk hälso- och sjukvård. Tyvärr visar utvärderingar av densamma att utvecklingen går åt fel håll. Patienterna är mindre nöjda med delar av vården idag än innan lagen trädde i kraft. För att stödja patienten i vården och informera om vad patienter idag kan förvänta sig och vilka rättigheter som finns har vi tagit fram en checklista. I den finns det samlat råd, stöd och vägledning, inför och tips vid ett vårdbesök. Vi deltar även i ett antal projekt inom Stockholms läns landsting som är till för att utveckla och förbättra möjligheterna till patientdelaktighet.

Digital vård och digitala lösningar

Digitala lösningar och utvecklingen av medicintekniska produkter är bara i sin linda. Föreningen har under många år varit pådrivande i denna fråga. Det kan handla om möjligheter att kommunicera med vården, monitorering eller dela sin medicinska data med behandlande läkare och sjuksköterska. Föreningen har varit påivrare och anser att det finns stor utvecklingspotential här men att det tyvärr går för långsamt.

Ögonbottenscreening

Ytterligare ett viktigt område är ögonbottenscreening, där föreningen var den organisation som tog kampen för att den bästa metoden, fotografering, skulle tillämpas. Man ska inte behöva få nedsatt syn för att man har diabetes. Vi kämpar fortfarande för att utvidga verksamheten och för att behålla god kvalitet. 2017 tog vi ett initiativ tillsammans med DIOS och Sveriges Optikerförbund att se över möjligheterna för personer med diabetes att få sina ögon undersökta av en optiker med specialkompetens. Tanken var att fler enklare och snabbare skulle få sin undersökning och att ögonsjukvårdens resurser skulle kunna prioriteras för de som har allvarligare komplikationer.

Egenvårdsutbildningar

Föreningen anser att ett av våra viktigaste uppdrag är att stödja personer med diabetes, i sin vardag. Ge kunskap och information, tips råd och stöd. Våra egenvårds utbildningar syftar till just det.  Vi vet hur viktigt det är med egenvård - när individen klarar den bra ökar frihet och självständighet. Att vara kunnig, trygg och säker i din diabetes skapar förutsättningar för en högre livskvalitet, tror vi.

Vår tidning

Föreningens tidning Leva med diabetes är ett viktigt led i det opinionsbildande arbetet. Genom tidningens breda spridning når föreningen ut med sitt viktiga budskap till medlemmar, politiker och sjukvården. Föreningen är även aktiv på sociala medier. Vill du snabbt få information om vad vi gör och vad vi tycker, följ oss på Twitter och Facebook.

Vi är inte rädda för att på ett tidigt stadium väcka frågor av stor betydelse för personer med diabetes i samhället.

Uppdaterad den 18 december 2019