Stockholms läns landsting blir Region Stockholm

Diabetesvården finns med i viktig budget

onsdag, 12 december, 2018

En ny majoritet har tagit plats i landstingshuset i Stockholm och budgeten klubbas idag 12 december 2018. Storstockholms diabetesförening är glada över att se att diabetesvården nämns i budgeten och att det kan bli fråga om resursförstärkningar. Majoriteten har fått ett utökat uppdrag och byter därför namn från Stockholms läns landsting till Region Stockholm. 

Under rubriken frihet, trygghet och tillgänglighet i en attraktiv och hållbar Stockholmsregion, presenterade den nya majoriteten i Stockholms läns landsting sin budget för 2019.  I två dagar har det debatterats regionplanering, kollektivtrafik och hälso- och sjukvård. Storstockholms diabetesförening har gått igenom förslagen och även tittat på vad oppositionspartierna föreslår inom sjukvårdsområdet.

Vi ger både ris och ros. Det finns intressanta satsningar på primärvården, egenvården och fortsatt stöd till utveckling av den digitala vården. Vi påpekar dock att förutsättningarna för en mer individualiserad vård måste öka. Det flaggas även för en resursförstärkning men vi säger, lägg inte mer resurser till det vi idag kan se inte fungerar.

Läs gärna vår sammanställning och våra kommentarer:

Budget 2019 Region Stockholm

En ny majoritet har tagit plats i landstingshuset i Stockholm. Den består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna samt Miljöpartiet. Från och med 2019 kommer Stockholms läns landsting bli Region Stockholm. Det innebär att landstinget får ett utökat uppdrag för bland annat frågor kopplade till tillväxt och transportinfrastruktur och en del andra viktiga frågor som rör Stockholmsregionens utveckling. När det gäller ansvar och utveckling av hälso- och sjukvården så sker det inga större förändringar som har bäring på att vi går över till att bli en region.

Vad vill den nya majoriteten satsa på när det gäller hälso- och sjukvården 2019.

Egenvården bör utvecklas

Under 2019 ska hälso- och sjukvårdsnämnden ta fram en övergripande strategi för egenvården. De flesta stora folksjukdomar bekämpas bäst genom tidig upptäckt och prevention. För en stärkt patientdelaktighet, ett utvecklat sjukdomspreventivt arbete och för en sjukvård som tar tillvara den tekniska utvecklingen behöver egenvården utvecklas i vårdens alla delar och för kroniker såväl som för de som besöker vården mer sällan. Ersättningen ska, där det är möjligt, styra mot utfall och resultat för patienten och stimulera för patienten värdeskapande åtgärder och egenvård, liksom ge vårdgivarna incitament att lösa så många uppgifter som möjligt vid samma besök.

Det finns en del intressanta skrivningar i avsnittet om egenvården. Bra att det lyfter fram tidig upptäckt och prevention. Vi vet att många idag lever med diabetes utan att känna till det och ett stort antal har prediabetes vilka vården har svårt att nå ut till. Bättre förutsättningar för att förebygga och upptäcka de med diabetes är därför väldigt angeläget. Att vårdgivarna ska försöka arbeta för som vi har uttryckt det ”one stop shop”. Att lösa så många uppgifter som möjligt vid samma tillfälle, är vi mycket nöjda med.

Primärvården i fokus

Huvudansvaret för vården för de som lever med någon av de stora folksjukdomarna ligger inom primärvården. Dit hör det förebyggande arbetet samt den kontinuerliga uppföljningen. Kunskapen behöver därför vara god kring riktlinjer för upptäckt, diagnosticering och uppföljning av de stora folksjukdomarna. De nationella screeningprogram som erbjuds ska vara tillgängliga och hälso- och sjukvårdsnämndens mål ska vara ett högt deltagande i hela länet. Kapaciteten hos primärvården ska öka kraftigt under året och hela mandatperioden. Den öppna specialistvården, vården i hemmet samt tekniska lösningar för kontakt med vården fortsätter att byggas ut och fler möjligheter till egenvård tas tillvara.

Alla verkar vara eniga om att primärvården är den delen av vården som ska utvecklas. Föreningen har ingen annan åsikt. Den primärvård som ska utvecklas och stärkas behöver dock ha en tydlig inriktning på individualisering av vården och ett tydligt fokus på att stödja patienten och dennes egna förutsättningar. Även vi vill se att kunskapen om riktlinjerna ökar och att vi äntligen ska se en förbättring i kvalitetsregistren över diabetesvården i länet. Ökad användning av digitala lösningar och att understödja den viktiga egenvården ser vi som utvecklingsområden som verkligen kan göra skillnad.

Diabetesvården

Vården för individer med diabetes behöver förbättras för att säkerställa följsamhet till nationella riktlinjer. Det gäller även vården för andra endokrina sjukdomar. Egenvård och god tillgång till specialistvård samt kunskapsutveckling i primärvården ska prioriteras, och behov av resursförstärkningar ska utredas.

Vi är glada att se att diabetesvården nämns i majoritetens budget för 2019. Ännu nöjdare är vi att kunna konstatera att det även kan bli frågan om resursförstärkningar. Låt det dock inte bli mer av samma sak som vi idag kan se inte fungerar. Uppmuntra till innovation och ett personcentrerat arbetssätt.

Digital tillgänglighet

Arbetet med utvecklingen av vårdens digitala tillgänglighet och införandet av en digital vårdgaranti fortsätter och möjliggörs bland annat genom vidareutveckling av 1177:s webb och app. Som ett led i detta arbete ska hälso- och sjukvårdsnämnden under 2019 göra en samlad översyn av ersättningssystem, vårdavtal och regelverk. Syftet är att de ska främja innovativa behandlingsmetoder, prevention, förebyggande insatser samt de möjligheter till distansvård som digitaliseringen erbjuder. I uppdraget ingår även att föreslå en definition av och beskriva innehållet i den digitala vårdgarantin. Likaså ska nämnden föreslå reviderade ersättningsprinciper som stimulerar uppfyllelsen av vårdgarantin. Stockholmsregionens invånare ska ges ökade möjligheter att välja hur de vill kontakta vården i olika situationer. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska därför under 2019 fortsätta att utveckla och bredda utbudet av e-tjänster utifrån skarpa tillgänglighetskrav baserat på olika patienters behov. Försöksverksamhet med att använda beslutsstöd med artificiell intelligens (AI) fortsätter under 2019 för att testa och utvärdera hur AI kan användas för att exempelvis ge bättre beslutsstöd och möjligheter till fortbildning för personalen.

Bra förslag och satsningar inom detta område om det blir verklighet. Vi anser dock att det är trist att innovationslandstingrådsposten är borttagen. Även om ett enskilt landstingsråd inte är någon garanti så tror vi att det finns ett stort symbolvärde och visar på att området anses prioriterat, vilket i sig kan mana till initiativ och förslag. Vård och valfrihetslandstingsråd, vårdutvecklingslandstingsråd känns en aning otydligt och krystat, tycker vi.

Öppna specialistvården

I takt med att allt mer vård erbjuds i den öppna specialistvården krävs en tydligare struktur för var patienterna bäst tas om hand. Hälso- och sjukvårdsnämnden ska som beställare göra regelbundna uppföljningar och förändringar för att säkerställa både patientnytta och resurseffektivitet, samt förbättringar av verksamheter som inte klarar av sitt uppdrag att erbjuda god vård inom rimlig tid. Patienterna ska kunna hitta egna kvalificerade lösningar för omhändertagande med hög kvalitet.

Föreningen har länge saknat en strategi för diabetesvården inom landstinget. Mycket har skett styckevis och delat men någon helhetssyn har inte funnits. Vi vill se en utveckling inom alla nivåer där den öppna specialistvården även kan agera som stöd och ge konsultation åt primärvården. Centrum för diabetes vid Solnavägen borde få ett tydligare och utökat uppdrag för att kunna bistå primärvården och vara ett nav i länets diabetesvård. Det finns skäl att fundera på att skapa ett center även i de södra länsdelarna.

Hälsokontrakt

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska välkomna dem som vill investera i så kallade hälsokontrakt, där ersättningen för att förbättra hälsoläget i en viss patientgrupp villkoras mot specificerade utfallsmål. Inriktningen bör vara patientgrupper med hög risk att utveckla sjukdomar på grund av sitt hälsoläge, som barn med övervikt samt äldre och multisjuka där ansvaret vår vård och omsorg finns hos flera huvudmän. Förutsättningarna för att starta ett innovativt projekt tillsammans med fristående aktörer ska utredas, med målsättning att starta upphandling under 2019.

Spännande tanke men svårt att riktigt veta hur detta ska ske. Föreningen ser gärna att vi kan vara en av de fristående aktörerna i detta utvecklingsarbete.

Socialdemokraternas budgetförslag när det gäller Hälso- och sjukvården

Socialdemokraterna anser att vårdvalsystemet i stort sett gjort så att det blivit omöjligt att anlägga ett helhetsperspektiv på patientens hälsa och vård och i flera fall har sammanhållna vårdkedjor brutits sönder. Eftersom ingen vårdgivare har förutsättning att ta något helhetsansvar måste patienten i hög grad själv organisera sin vård.

De föreslår en ny struktur, Vårdsamverkan Stockholms. Den vilar på tre bärande principer Enkelhet, Valfrihet och Ansvar. Vården ska: - bli enklare för dig som patient, - värna din valfrihet i vården och göra den mer meningsfull, - ta ett helhetsansvar för din hälsa och vård. Detta ska åstadkommas främst genom att organisera patientens vård runt vårdcentralen i betydligt högre grad än vad som är fallet idag. Ett antal delmål eller önskvärda effekter kan identifieras: att patienten får ett bättre och mer personligt bemötande på vårdcentralen, att patienten därmed också får mer effektiv hjälp och mer träffsäkra råd, att patienten får tydligare vägledning då hen behöver vård bortom vårdcentralens kompetens och bättre uppföljning när den vården är avslutad, att vårdcentralen spelar en proaktiv roll för patientens hälsa. I vårdcentralernas uppdrag ska en portalparagraf införas som slår fast vårdcentralens huvudansvar för patientens hälsa och vård. I uppdraget ska också ingå att regelbundet kalla patienten till hälsosamtal avsedda att främja goda hälsovanor och identifiera hälsorisker. Patienten ska få rätt till en fast läkarkontakt vid sin vårdcentral, för bättre kontinuitet i vårdkontakterna.

Socialdemokraterna vill att ersättningssystem i vården utvecklas som möjliggör och premierar ett närmare samarbete mellan sjukvården, akademin, näringslivet och patientorganisationer.

Finns en del spännande tankar i Socialdemokraternas budgetförslag i Vårdsamverkan Stockholm. Även vi som det framgår ovan vill se att det utvecklas ett större helhetsansvar inom vårdens olika delar utifrån patientens behov och förutsättningar. Intressant tanke med ekonomisk stimulans för att öka samarbetet mellan sjukvården, akademin, näringslivet och patientorganisationer, vi är definitivt på.

Vänsterpartiets förslag till budet på Hälso- och sjukvården

Vänsterpartiet anser att det ska finnas möjligheter att profilera hälsocentraler utifrån olika diagnos- eller symptomgrupper som diabetes, astma och allergier eller KOL. Hälsocentraler ska även kunna profilera sig med öppettider på obekväm arbetstid.

Vänsterpartiet är däremot kritiska till den fria etableringsrätten i vårdvalet. Självklart ska politiken kunna styra vården dit behoven är störst. Inom ramen för Hälsoval ska etableringsorten för vårdgivaren alltid beslutas i samråd med Region Stockholm.

De vill även ge vårdcentraler ett klart definierat områdesansvar och ett tydligt folkhälsouppdrag

• Ta fram en politisk styrgrupp som ska arbeta aktivt med social hållbarhet och folkhälsa

• Öppna de tre stängda hälsomottagningarna i Järva, Handen och Södertälje igen

• Lansera projekt med hälsosamtal vart tionde år från 40 års ålder i bostadsområden med hög ohälsa

Att profilera ett antal hälsocentraler kring vissa diagonsområden är något som diskuteras. Kan vara en god tanke om det görs på rätt sätt. När det gäller hälsomottagningarnas vara eller icke vara har vi ingen åsikt om det är rätt sätt att organisera sig kring folkhälsoarbetet. Däremot måste primärvården i högre grad arbeta preventivt och uppsökande. Det finns alldeles för många som lever med diabetes utan att veta om det och en stor grupp prediabetiker som med bra stöd och hjälp kan undvika att utveckla diabetes.

Sverige Demokraterna har inte presenterat något speciellt som har bäring på våra områden, som vi kan läsa ut av deras budgetförslag.