Freestyle Libre vid typ 2-diabetes, ny rekommendation.

Kontinuerlig glukosmätning blir aktuellt vid typ 2-diabetes

onsdag, 7 februari, 2018

Freestyle Libre ska kunna användas av personer med typ 2-diabetes i vissa fall. Den rekommendationen får nu Sveriges landsting av Sveriges kommuner och landsting.  
- Ett glädjande besked och ett steg i rätt riktning. Nu gäller det bara att få landstinget i Stockholm att följa rekommendationen, säger Anders Ekholm, ordförande i SSDF.

Freestyle Libre, ett system för kontinuerlig blodsockermätning, har hittills endast förskrivits till personer med typ 1-diabetes. Nu kan alltså även personer med typ 2-diabetes få använda systemet. Men det är i särskilda fall. Det gäller personer som behandlas med en kombination av bas- och måltidsinsulin och som har ett HbA1c över 70 mmol/mol eller återkommande allvarliga insulinkänningar trots ansträngningar att anpassa insulindoserna.

Det är helt oomtvistat att den som har diabetes måste ha kontroll på sitt blodsocker för att i framtiden undvika allvarliga komplikationer. De hjälpmedel som funnits till hands har varierat genom åren, likaså hur säkra och smidiga de varit. De som nu finns på marknaden ger för många en oerhörd hjälp för att kontrollera och hantera sin diabetes. Att nu fler grupper kan använda de nya medicintekniska produkterna är mycket positivt.

Det är fortfarande landstingen som själva avgör hur de vill göra. I Stockholm vet vi att man har varit restriktiv i sin förskrivning, även när det gäller för de med typ 1 diabetes. Men visst kommer det att underlätta med den nya rekommendationen. SSDF kommer ingående bevaka Stockholms läns landsting och följa upp hur de hanterar rekommendationen.

- För oss handlar det om att de som lever med diabetes ska få en bättre, tryggare, friare och friskare vardag, säger Anders Ekholm .

Bakgrund:
Den nya rekommendationen grundas på en utvärdering från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, som gör hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter. TLV fattar inte några beslut om produkterna ska köpas in av hälso- och sjukvården. Avsikten med de hälsoekonomiska utvärderingarna är att landstingen ska få ett bättre underlag för sina beslut.
TLV har haft i uppdrag att göra ett pilotförsök när det gäller sensordrivet system för glukosmätning. Produkten Freestyle Libre, FSL, har fått genomgå samma process som vid ordnat införande av nya läkemedel. TLV skulle titta på om produkten var kostnadseffektiv och resultatet skulle ge vägledning för landstingen när det gäller hur de ska hantera förskrivning av FSL. Uppdraget omfattade både användning vid diabetes typ 1 och diabetes typ 2. Rapporten har nu lämnats över till Sveriges kommuner och landsting, SKL:s NT-råd (Rådet för nya terapier). De i sin tur har nu tagit fram en rekommendation till landstingen.